Algemene verkoop –en leveringsvoorwaarden van PROGANIC B.V.

 

 1. Algemeen
  Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, en gelden zij boven welke voorwaarden van de koper dan ook, zelfs indien deze laatste voorwaarden hun uitsluitende toepasselijkheid stipuleren.
 2. Aanbiedingen: overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is vermeld.
  2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge acceptatie van de order door de verkoper.
  3. De verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 3. Prijzen
  1. Tenzij anders vermeld, gelden de door de verkoper opgegeven prijzen:
   a. af bedrijf verkoper;
   b. exclusief B.T.W. en inclusief kosten van emballage.
  2. De verkoper is gerechtigd na het doen van een aanbod of na acceptatie van de order verhogingen in prijzen in rekening te brengen, ook indien zulks het gevolg is van waardevermindering van de overeengekomen valuta.
 4. Leveringen
  1. Tenzij anders overeengekomen geldt als plaats van levering het bedrijf van de verkoper.
  2. De verkoper is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij marktverstoringen tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaken. De verkoper is gehouden de koper hiervan onmiddellijk mededeling te doen en is in dat geval gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.
  3. De opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet bindend. Overschrijding van leveringstermijnen door welke oorzaak ook, geeft aan de koper niet het recht op niet-nakoming van enige door hem jegens de verkoper aangegane verplichting.
  4. Indien de koper bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is de verkoper gerechtigd deze te verkopen. Alsdan is de in gebreke zijnde koper verplicht alle schade ontstaan door een dergelijke verkoop bij de verkoper inclusief het prijsverschil, te vergoeden.
 5. Eigendomsvoorbehoud/risico
  1. De eigendom van de geleverde producten gaat op de koper over nadat door hem het verschuldigde ter zake van deze geleverde producten met inbegrip van rente en kosten aan de verkoper is betaald.
  2. Indien de te leveren producten als bestemming de Bondsrepubliek Duitsland hebben, dan is in tegenstelling tot het gestelde in artikel 14.2 op het gestelde in artikel 5.1 het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Verkoper behoudt zich alsdan ook het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende ‘uitgebreide en verlengde eigendomsvoorbehoud’ voor. Zodra de producten het bedrijf van de verkoper hebben verlaten, draagt de koper ongeacht de overeengekomen wijze van levering het risico voor alle schade, direct of indirect die aan of door deze producten mocht ontstaan.
 6. Verpakking
  1. Verpakking geschiedt op in de groenten –en fruithandel gebruikelijke wijze en wordt door de verkoper als goed koopman bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
  2. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en duurzaam materiaal (containers, plastic bakken stapelkisten etc.) een gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke of de factuur wordt vermeld.
  3. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht zal dit, na franco retournering van het materiaal –mits in onbeschadigde staat- worden verrekend.
 7. Transport
  1. Tenzij anders is overeengekomen wordt de wijze van transport/verzending door de verkoper bepaald.
  2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de inlading en het transport/de verzending van de producten voor rekening en risico van de koper.
 8. Kwaliteit en gezondheid
  1. De te leveren producten voldoen aan de in Nederland geldende kwaliteitsnormen en fytosanitaire overheidseisen.
  2. Indien de te leveren producten bij export niet aan de in het land van invoer geldende kwaliteitsnormen en fytosanitaire overheidseisen blijken te voldoen, geeft dit de koper uitsluitend recht op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst, indien die normen en eisen van algemene bekendheid zijn -hetgeen de koper dient aan te tonen indien partijen daarover van mening mochten verschillen- of de koper de verkoper vooraf bij het verstrekken van de opdracht op de hoogte heeft gebracht van die normen en eisen.
 9. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van de verkoper:
   a. Netto contant bij aflevering, of
   b. Middels storting of overmaking op één der door de verkoper aangewezen bank/of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.
  2. Alle betalingen aan de verkoper dienen zonder enige inhouding of compensatie te geschieden.
  3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden vanaf de vervaldatum een rente van 1,0% per maand te betalen, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering, welke laatste hierbij worden vastgesteld op 15% van het in totaal verschuldigde.
 10. Reclames
  1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefax of telefonisch/telegrafisch aan de verkoper te worden gemeld. Een telefonische melding dient terstond door de koper schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient door de koper c.q. ontvanger der producten een aantekening van de klacht op de betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van de aflevering van de producten.
  2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst op de in lid 1 omschreven wijze aan de verkoper te worden gemeld.
  3. De klachten dienen tenminste te bevatten:
   a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek:
   b. Opgave van eventuele verdere feiten waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door de koper afgekeurde producten identiek zijn.
  4. De producten waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging van de verkoper worden gesteld in de toestand waarin zij zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt verleend door de verkoper.
  5. Klachten met betrekking tot een deel der geleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
  6. Na het verstrijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.
  7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper onder door de verkoper te bepalen voorwaarden.
 11. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking
  1. De verkoper is slechts aansprakelijk indien de koper heeft gereclameerd overeenkomstig het in artikel 10 bepaalde.
  2. De aansprakelijkheid van de verkoper voor door de koper geleden schade is beperkt tot gebreken aan de geleverde producten en beloopt maximaal het gedeelte van de factuurwaarde dat betrekking heeft op die gebrekkige producten. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen, is uitdrukkelijk uitgesloten. De verkoper is voorts alleen aansprakelijk indien de koper aantoont dat de gebreken aan de geleverde producten niet tijdens inlading of transport zijn ontstaan.
 12. Overmacht
  1. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid buiten de directe invloedssfeer van de verkoper zoals onder andere staking, transportproblemen, brand, extreme weersinvloeden, overheidsmaatregelen, extreem ziekteverzuim van personeel, bedrijfsstoringen bij de verkoper en diens leverancier.
  2. De verkoper is ingeval van overmacht gerechtigd voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd, naar zijner keuze de levering op te schorten danwel direct of op een later tijdstip de overeenkomst te ontbinden zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 13. Ontbinding
  Indien de koper één van zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens de verkoper niet nakomt of aan ernstige twijfel onderhevig is of hij aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, is de verkoper gerechtigd alle met de koper gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.
 14. Geschillen/toepasselijk recht
  1. Alle geschillen welke uit de door de verkoper gesloten overeenkomsten en de hiervan deel uitmakende nadere overeenkomsten mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de competente Rechter te Utrecht of, indien de verkoper zulks verkiest, aan een andere ter zake van het geschil bevoegde rechter.
  2. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.